Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Solarclear B.V.

De heer M. van Son h.o.d.n. Solarclear B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80502245 en is gevestigd aan de Schutsboomstraat 4A, 5374 CC te Schaijk .

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Solarclear B.V.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Diensten: de Diensten die Solarclear B.V. aanbiedt, zijn diverse schoonmaakwerkzaamheden, zoals: het reinigen en indien nodig onderhouden van zonnepanelen
6. Solarclear B.V.: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
7. Object: de door Opdrachtgever aangewezen (aantallen) zonnepanelen waarvoor Solarclear B.V. de Werkzaamheden uitvoert.
8. Opdrachtgever: de Consument of het Bedrijf dat Solarclear B.V. heeft aangesteld, projecten aan Solarclear B.V. heeft verleend voor Diensten die door Solarclear B.V. worden uitgevoerd, of waaraan Solarclear B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Solarclear B.V. tot het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
10. Werkzaamheden: wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over werkzaamheden, wordt er gedoeld op de schoonmaakwerkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Solarclear B.V., elke Overeenkomst tussen Solarclear B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door Solarclear B.V. wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Solarclear B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Solarclear B.V. is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Solarclear B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Solarclear B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Solarclear B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Solarclear B.V. gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Termijnen in het Aanbod van Solarclear B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Solarclear B.V. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Solarclear B.V. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien Solarclear B.V. reeds feitelijk itvoering geeft aan de opdracht.
2. Solarclear B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4. Elke Overeenkomst die met Solarclear B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Solarclear B.V. wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Solarclear B.V. is verbonden.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Solarclear B.V. met instemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening en Opdrachtgever door middel van deze instemming afziet van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
Dat kan een eenmalige dienst zijn, dan wel voor langere en bepaalde tijd
2. Na afloop van de Overeenkomst , tenzij eenmalig, wordt deze stilzwijgend met dezelfde periode verlengd, tenzij anders overeengekomen.
3. Opdrachtgever kan de Overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving aan Solarclear B.V. beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien de Overeenkomst nog geen maand heeft geduurd, geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn geldt tevens indien de Werkzaamheden niet verder kunnen worden uitgevoerd door bijvoorbeeld verhuizing, verkoop van het Object of andere aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
4. De opzegtermijn vangt aan op het moment dat de opzegging door de andere partij ontvangen is. Solarclear B.V. zal bij opzegging zijdens Opdrachtgever, deze opzegging schriftelijk bevestigen.
5. Zowel Opdrachtgever als Solarclear B.V. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
6. Zowel Opdrachtgever als Solarclear B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Solarclear B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
7. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Solarclear B.V. ten tijde van de ontbinding reeds (schoonmaak)werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
8. Ingeval van annulering van een reeds bevestigde losse afspraak binnen 48 uur voor aanvang van de Werkzaamheden, is Opdrachtgever verplicht de volledige kosten te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 Uitvoering van de Werkzaamheden

1. Solarclear B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Solarclear B.V. staat in voor een professionele dienstverlening.
2. De omvang en de reikwijdte van de Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de Werkzaamheden zoals vastgelegd in de offerte dan wel de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kader van de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en binnen de richtlijnen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).
3. De Werkzaamheden worden uitgevoerd op de dagen en tijden waarop volgens de meest recente cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf geen toeslag voor bijzondere uren van toepassing is. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijden, wordt hiervoor een toeslag in rekening gebracht conform de cao, tenzij anders overeengekomen.
4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Solarclear B.V. aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd.
5. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Solarclear B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Solarclear B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
6. Solarclear B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
7. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Solarclear B.V. of tijdens de uitvoering hindering ondervindt in verband met een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever of diens werknemers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen sprake is van vertraging, heeft Solarclear B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen niet voor vergoeding in aanmerking en komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Solarclear B.V. verzochte informatie in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer). Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Solarclear B.V. niet in staat is alle overeengekomen Werkzaamheden tijdig en volledig uit te voeren. Solarclear B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren.. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat:
a. Garderobe-, sanitaire en overige voorzieningen aanwezig zijn waar Solarclear B.V. gedurende de Overeenkomst gebruik van kan maken. Indien ten gevolge van het gebruik van de garderobe schade, diefstal of vermissing optreedt van zaken van Solarclear B.V. komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt;
b. Solarclear B.V. op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever;
c. Solarclear B.V. op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (conform de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, Arbowet en binnen de richtlijnen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)). Bij gebreke hiervan is Solarclear B.V. gerechtigd de werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade;
d. de door Opdrachtgever ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Solarclear B.V. geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de werkzaamheden;
e. Solarclear B.V. tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor de opslag en/of afvoer van hulp- en reinigingsmiddelen, zoals werkkasten welke bij voorkeur afsluitbaar zijn en voorbehouden aan Solarclear B.V.;
f. Indien overeengekomen dat Werkzaamheden op hoogte dienen te worden verricht (zoals glazenbewassingswerkzaamheden) Solarclear B.V. tijdig beschikt over eventueel benodigde ladder, steigers, rand- en valbeveiliging.
g. Op de werklocatie dienen de door Solarclear B.V. ingeschakelde derden in redelijkheid in de gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Solarclear B.V. gerekend worden.
3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Solarclear B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 Overnameverbod

Het is Opdrachtgever verboden om tijdens de duur van de Overeenkomst en zes maanden na het eindigen van de overeenkomst (ex)personeel en/of ingeschakelde derden van c.q. door Solarclear B.V. te benaderen voor dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden.

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden (meerwerk) en wijzigingen

1. Geringe afwijkingen van de overeengekomen Werkzaamheden zullen indien deze naar inzicht van Solarclear B.V. noodzakelijk zijn of door Opdrachtgever worden gewenst, in beginsel kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de omvang van de Overeenkomst zodanig of voor langere duur dient te worden gewijzigd. In een dergelijk geval, is is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Solarclear B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien Opdrachtgever de inhoud of omvang van de Overeenkomst met inbegrip van de overeengekomen Werkzaamheden, treden partijen in overleg. De overeengekomen wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien naar inzicht van Solarclear B.V. noodzakelijk wordt de oorspronkelijke opdrachtbevestiging aangepast. Opdrachtgever dient deze aangevulde opdrachtbevestiging opnieuw te ondertekenen, waarna deze een onverbrekelijk geheel vormt met de Overeenkomst.
3. Alle benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij het Aanbod inbegrepen, tenzij Opdrachtgever verlangt dat de Werkzaamheden met behulp van speciale hulp- en reinigingsmiddelen worden uitgevoerd. Opdrachtgever is gehouden om de hiervoor door Solarclear B.V. gemaakte kosten te voldoen.

Artikel 10 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de door partijen overeengekomen Werkzaamheden en zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Solarclear B.V. voert haar dienstverlening uit conform vooraf overeengekomen vaste prijzen De kosten van de werkzaamheden worden maandelijks gefactureerd.
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Solarclear B.V. haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Werkzaamheden.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Prijswijzigingen die buiten de macht van Solarclear B.V. worden veroorzaakt ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving of wijzigingen in de geldende cao worden aan Opdrachtgever doorberekend. Solarclear B.V. is slechts gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Solarclear B.V..
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Solarclear B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Solarclear B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Indien Solarclear B.V. bij de uitvoering van de Werkzaamheden in aanraking komt met (persoons)gegevens of andere vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever gaat zij hier zorgvuldig mee en zal deze slechts conform de geldende normen en voor zover noodzakelijk bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken. Solarclear B.V. legt deze verplichting tevens op aan de door haar ingeschakelde derde, doch staat zij niet in voor het handelen van deze derden.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Solarclear B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
2. Solarclear B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Solarclear B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat Solarclear B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht

1. Solarclear B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Solarclear B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Solarclear B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Solarclear B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, interneten/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Solarclear B.V. of de door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Solarclear B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.(gelet op zijn werk ook bepaalde weersomstandigheden benomen: overvloedige regen, gladheid, storm
3. Indien in geval van overmacht zijdens Opdrachtgever Solarclear B.V. voor een duur langer dan 3 maanden niet in staat is de overeengekomen Werkzaamheden op de overeengekomen wijze, tijden en data te verrichten, treden partijen in overleg en zal de Overeenkomst voor zover noodzakelijk worden aangepast.
4. Indien Opdrachtgever zelf maatregelen treft waardoor Solarclear B.V. de werkzaamheden (tijdelijk) niet, of niet volledig kan uitvoeren of waardoor de werkzaamheden niet zinvol zijn, dan geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Solarclear B.V. alleen geacht te bestaan ​​indien Solarclear B.V. dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Solarclear B.V., is Solarclear B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Solarclear B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Solarclear B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Solarclear B.V. in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Solarclear B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Solarclear B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Solarclear B.V.. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Solarclear B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Solarclear B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Solarclear B.V. is niet aansprakelijk indien er incidenten en/of ongelukken plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever met als gevolg enig (lichamelijk) letsel bij Opdrachtgever of aanwezige derden die zich ten tijde van de Werkzaamheden op dezelfde locatie bevinden aanvullen met “behoudens opzet of grove onachtzaamheid?
6. Indien Opdrachtgever Solarclear B.V. voorziet van specifieke hulp- en reinigingsmiddelen komt alle schade door het gebruik van deze middelen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7. Indien Opdrachtgever wenst dat Solarclear B.V. de locatie van Opdrachtgever afsluit, maakt Solarclear B.V. gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte sleutels en/of codes. Voor alle schade voortvloeiende uit het kwijtraken van de verstrekte sleutels is Solarclear B.V. niet aansprakelijk. Partijen zullen -indien gewenst- een aanvullende sleutelovereenkomst tekenen en als bijlage hechten aan de offerte.
8. Indien Solarclear B.V. op verzoek van Opdrachtgever het alarm dient in- of uit te schakelen voor en na het uitvoeren van de Werkzaamheden behoort dit niet tot de verplichtingen van Solarclear B.V. zoals voortvloeiend uit de Overeenkomst. Het in- en uitschakelen van een alarm of beveiligingsinstallatie maakt derhalve geen deel uit van de Overeenkomst. Indien het in- of uitschakelen onverhoopt niet of niet volledig juist wordt uitgevoerd, is Solarclear B.V. hiervoor nimmer aansprakelijk.
9. Solarclear B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Solarclear B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Solarclear B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Solarclear B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Solarclear B.V..

Artikel 16 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Solarclear B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Solarclear B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Solarclear B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Solarclear B.V. van alle aanspraken van medewerkers van Opdrachtgever voor schade ten gevolge van de Werkzaamheden van Solarclear B.V., behoudens opzet of grove schuld zijdens Solarclear B.V..

Artikel 17 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Solarclear B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@solarclear.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Solarclear B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Solarclear B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Solarclear B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Solarclear B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Solarclear B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant, ‘s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Schaijk, 06 Oktober 2020